TT38® Talent Testen

TT38®  Talent testen er udviklet på baggrund af moderne styrkebaseret forskning inden for positiv psykologi. Testen består af 440 spørgsmål og tager cirka 30 minutter at gennemføre. Spørgsmålene optræder parvist i en ipsativ opstilling. Det betyder, at du ikke blot skal tage stilling til, i hvor høj grad du er enig eller uenig i et udsagn, men også hvilket af to udsagn du relaterer mest til. Således danner testen et billede af det relative styrkeforhold mellem dine talenter. Hvert element, som TT38 tester, ender du med at tage stilling til mindst 12 gange på forskellig vis. På den måde giver testen dig et stabilt overblik over dine talenter, så du roligt kan regne med validiteten af resultaterne.

Når du har taget TT38® Talent Testen, bliver en rapport genereret på baggrund af dine resultater. Rapporten er cirka 20 sider lang, og indeholder ikke blot en komplet oversigt over dine talenter, men også vurderinger af, hvordan disse talenter har indflydelse på din adfærd i dagligdagen. Den indeholder videre ni grafer, som hver fortæller noget om, hvordan du bedst sættes i scene i en professionel kontekst. Rapporten vil hjælpe dig og dit team med at opnå en forståelse for egne og hinandens talenter, og hvordan I kan bruge dem til at udvikle jer og forbedre produktivitet, trivsel og accept af hinandens stærke og svage sider.

Nedenfor er nogle af rapportens elementer beskrevet med fokus på, hvordan I kan bruge dem til at spille på jeres styrker og få det bedste ud af de menneskelige ressourcer, som er afgørende for jeres succes.

De 34 talenter

Denne graf repræsenterer testens motor, og den er et af de vigtigste elementer i den rapport, som genereres til dig, efter du har færdiggjort TT38 Talent Testen. Det er en oversigt over de 34 talenter rangordnet efter deres styrke i relation til hinanden. Talenter afspejler kognitive evner, mønstre og måder, som mennesker reagerer på. Arbejder du med dine top talenter, er du efficient og kan levere mere og bedre output, end hvis du arbejder med dine midtertalenter. Tilmed er det energigivende og sjovt, idet du præsterer og laver få fejl. Det er med til at øge engagement og trivsel, som er to faktorer videnskaben for alvor peger på, når den leder efter markører for høj produktivitet. Modsat vil du formentlig hurtigt være drænet for energi, når du arbejder med dine bundtalenter, og du risikerer tilmed at arbejdet er fejlbehæftet.

Konfliktstil

Denne graf viser, hvad din talentsammensætning betyder for dine diskussionsstyrker, som er en betegnelse for den stil, som du er mest tilbøjelig til at tilgå i en diskussion. Hver diskussionsstyrke repræsenterer en fordeling af dit fokus på målet og dit fokus på relationen. Er din styrke for eksempel at være kompromissøgende i en diskussion, er det et udtryk for, at du deler dit fokus ligeligt mellem at nå målet og bevare relationen med dine diskussionspartnere. Grafen kaster lys over, hvilken diskussionsposition du vil indtage per automatik, hvis du ikke reflekterer over det. Forståelse for egne diskussionsmønstre er en uundværlig fordel, hvis man ønsker at lære om samspillets karakter i sit team.

Stressrisiko

Stressrisikografen giver dig indsigt i, om du er i risikozonen for at udvikle en eller flere af tre specifikke stresstyper. Den lodrette markering indikerer gennemsnitsrisikoen for at udvikle stress for den danske befolkning, og overskrider du denne, bør du være ekstra opmærksom på mulige stressfaktorer i din hverdag. Grafen gør det muligt for dig og din chef at tilrettelægge individuelle forebyggende indsatser, så risikoen for stress og udbrændthed på arbejdet minimeres. Det bliver i høj grad muliggjort af forståelsen for hvilken stressprofil, du formentlig udviser, hvis det er ved at gå galt.

Indre drive

Drivestyrker er et udtryk for din indre motivation og gnist – det der gør, at du elsker at tage på arbejde. Grafen er dit og din chefs værktøj til at forstå, hvilke elementer der skal være til stede i dit arbejde for at fastholde dit engagement. Tilsvarende øger den din forståelse for dine kollegaers eller medarbejderes adfærd, da deres indre motivation ofte forklarer deres handlinger. Drivestyrkerne afslører, at den implicitte antagelse om at andre mennesker drives af det samme som os selv, sjældent holder vand.

Motivation

Motivationsstyrker er tæt beslægtet med drivestyrker, men er alligevel et mere konkret udtryk for, hvad der giver dig energi, når du arbejder. Det kan fungere som en vejledning for din leder, som nemmere kan sætte dig ønskeopgaver, hvis han eller hun er klar over, at du søger for eksempel frihed og status i din professionelle tilværelse. Visse elementer kan modsat have en demotiverende effekt på dig, og det er afgørende, at din leder ikke forsøger at motivere dig på forkert vis, da det kan mindske dit engagement og føre til dårligere resultater.

Arbejdsfokus

Denne graf er en illustration af, hvilken adfærd du naturligt vil udvise i en arbejdssituation på baggrund af dine talenter. De mulige adfærdstyper i grafen er baseret på de syv kvaliteter, som ledere mest efterspørger i forbindelse med nye ansættelser. Grafen kan hjælpe dem med at forstå, hvorfor jeres team reagerer som I gør, når I giver jer i kast med et konkret projekt, og de udfordringer og succeser I løbende oplever.

Teamstyrker

Grafen er en visualisering af din evne til at træde ind i hver enkel af de ni teamroller, som forskningen henviser til skal være fyldt, hvis et team skal yde sit bedste. Du vil opleve større produktivitet og engagement, når du arbejder i de roller, som du scorer bedst i, og tilsvarende er det svært at have succes, hvis du arbejder i roller, hvor du har en lav score. Grafen er således anvendelig for ledere, der skal sammensætte et team. Den gør det muligt for dem at iscenesætte medarbejderne i deres bedste roller, og de kan ligeledes få afklaret, hvilke roller I på nuværende tidspunkt ikke kan udfylde og skal trække nye folk ind for.

Innovation

Grafen giver et overblik over, hvor du kan støtte innovationsprocessen undervejs fra det tidlige idestadie til den endelige implementering. Innovation er en flygtig størrelse, og i lighed med teamrollerne er det et krav for succes, at organisationen er i besiddelse af ni typer af input, som kan sikre, at nytænkninger får realiseret deres potentiale. Grafen anvendes af ledere i projektbaserede organisationer til at sammensætte de rigtige innovationsteams, så dem om bord kan arbejde i de faser af innovationen, hvor de hver især skaber mest værdi.

Salgsroller

Grafen indikerer hvilke salgsroller, du har størst potentiale i. Jo højere din score er, jo hurtigere kan du lære at sælge på den pågældende måde. Grafen bruges således til at fokusere dit salgsarbejde, så du kan koncentrere dig om de produktkategorier eller segmenter, der passer bedst til dine optimale roller. En god sælger inden for en bestemt salgsrolle scorer over 70%, og det er ikke unormalt at score højt på en håndfuld roller samtidig.

BIG 5 / NEO PI-R / OCEAN

Dine talenter giver en indikator på din personlighed baseret på den anerkendte femfaktormodel. Først vises de fem overordnede psykologiske dimensioner, som forskning inddeler personlighed i, og derefter underinddeles de i specifikke kategorier. De modsatrettede skalaer inden for hver personlighedsfaktor indikerer, hvordan dine talenter hvor dine udviklingspotentialer ligger baseret på dine talenter.

Anbefalinger fra glade kunder

"I DOVISTA ser vi ”selection” som en af vores væsentligste kompetencer, da vores evne til at vælge de rette personer til rette position er altafgørende for at sammensætte den optimale organisation.

I HR har vi indtil for kort tid siden baseret interviews på DiSC profiler, som er et udemærket samtaleværktøj, men samtidig været klar over at vi har manglet et decideret analyse og udviklingsværktøj.

Vi har derfor valgt at indgå i et samarbejde med Talents Unlimited om deres TT38 ”Talent-test”, der giver os nye og langt bedre muligheder for at sammensætte teams og organisation baseret på en reel test. Det giver os nogle muligheder vi ikke tidligere har haft. Det at vi har valgt selv at blive certificeret skyldes at vi ser værktøjet anvendt langt bredere end rekruttering alene, hvorfor vi gerne vil have det in-house, så vi kan arbejde mere agilt, ved selv at have kompetencen"

"Kenneth og hans team har lavet TT38 testen på alle i vores team. Det har været et øjenåbnende forløb for alle parter, hvor vi hver især har fået identificeret personlighed, værdier, menneskelige top-talenter og non-talenter - samt disses paradokser.

Jeg, såvel som medarbejdere, er efter de individuelle gennemgange nu gearet til at spotte de opgavetyper, vi hver især trives bedst med, så vi kan løse dem med mindst mulig energi og få højst muligt output.

Jeg føler virkelig, at vi har fået formet brikkerne og vi nu kan begynde at lægge puslespillet og skabe nogle endnu bedre teams, som forstår og supplerer hinandens talenter.

Det vil give os bedre bundlinje. Økonomisk såvel som socialt"

"Personlighedstests har det med at give et temmelig karikeret - og derfor begrænset brugbart - billede af et menneske. Sådan er TT38 ikke.

TT38 tegner en nuanceret profil, der bedre tager højde for de ofte meget modsatrettede kvaliteter, vi hver især besidder. Konklusionerne begrænses ikke til "blå personlighed med lidt grøn, så derfor er du sådan", men bygges på data om en lang række personlige træk og tager højde for samspillet imellem dem. Det hele præsenteres på en forholdsvis overskuelig måde og suppleres af kyndig udspørgen og tolkning fra Kenneth og Leos side, så de sidste nuancer kommer med.

De varmeste anbefalinger herfra til både rekruttering, effektivisering og ren og skær nysgerrighed."

"TT38 er det tool siden Google Keyword Planner, som har haft størst indflydelse på min karriere som bureauejer.

Mine største fejl som iværksætter har uden tvivl været centreret omkring fejlrekrutteringer, som har kostet mig hundredetusindevis af kroner.

TT38 har givet mig værktøjerne til at forstå, hvorfor jeg har begået fejl, samt hvordan jeg undgår det i fremtiden, hvilket er ekstremt meget værd!

Herudover er jeg nu klar over, hvilke af mine top-talenter, der gør, at jeg skaber resultater samt hvilke profiler, jeg bør arbejde sammen med for at løfte mine virksomheder til næste niveau.

Grundet TT38 har jeg nu forstået, at en virksomhed i princippet blot en gruppe af mennesker, og hvis du som virksomhedsejer ikke har styr på de menneskers talenter og non-talenter, så har du heller ikke styr på din virksomhed"

1 / 4